سیستم قراردادها چاپ

سیستم قراردادها برای ثبت انواع قرارداد مورد استفاده قرار میگیرد.

  • انواع قرار داد مانند خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول
  •  خرید و فروش وسیله نقلیه
  •  انواع اجاره
  •  انواع رهن
  • انواع پیمانکاری
  •  پیش فروش و قراردادهای توسعه
  •  پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و شبکه و سایر قراردادهای مربوط به ملک
  •  خودرو ، زمین و ...

در این سیستم قابل تعریف میباشد.

همچنین فرمهای خام انواع قرارداد در این سیستم قابل تعریف میباشد.

در کارتابل میتوان ترتیب تایید قرارداد توسط کاربران را مشخص نمود.

در این سیستم قرارداد قابل تعریف ، تمدید ، تعلیق و لغو میباشد.