سیستم انبار چاپ

سيستم انبار

در سيستم انبار به دليل تنوع و تعدد در كالا، نياز به صدور حواله هاي رقمي و عددي با ارقام يا تعداد بالا، نياز به تعيين سطوح دسترسي مختلف براي كاربران ، نياز به افزايش امنيت و جلوگيري از خطاي كاربران در قسمت فروش،نياز به سهولت انبارگرداني و ثبت اطلاعات موجودي پايان دوره و نياز به تنوع گزارش گيري درانبارهاي مختلف از اتوماسيون استفاده مي شود.

اتوماسيون سيستم انبار شركت جهان فرداي رايانه با توجه به امكاناتي كه در اختيار كاربر قرار مي دهد، سعي كرده است تمامي نيازهاي كاربران سيستم انبار  رابرآورده سازد.

اين اتوماسيون با توجه به امكان دسته بندي كالا از طريق مارك، واحد شمارش، خريدار و فروشنده، توليد كننده و توزيع كننده، قابليت تعريف فارسي و انگليسي نام كالا مي تواند براي انواع انبارهاي متفاوت با گوناگوني كالا امكان ثبت خريد و فروش و گزارش گيري آماري را فراهم سازد.

اين اتوماسيون با توانايي ثبت انواع بيمه قابليت ثبت فروش كالاهاي بيمارستاني را نيز دارا مي باشد.

امكانات سيستم انبار شركت جهان فرداي رايانه:

 • امكان ثبت كالا و دسته بندي آن در گروههاي درختي كالا
 • امكان تخصيص گروههاي كالا به انبارها
 • امكان صدور حواله و قبض انبار به صورت سيستمي
 • امكان ثبت ورود و خروج كالا در كادكس و مشاهده كاردكس
 • قابليت ايجاد ليست قيمت فروش كالا
 • ثبت فاكتور فروش با قيمت سيستمي از طريق قيمت ميانگين، ليست قيمت ،آخرين قيمت خريد و ...
 • امكان چاپ فاكتور فروش
 • ايجادارتباط بين صدور فاكتور فروش و ثبت سند
 • امكان ثبت كد حساب بستانكاري و بدهكاري در سيستم انبار
 • امكان ثبت سند پس از صدور فاكتور به صورت اتوماتيك
 • ارسال اتوماتيك اسناد سيستم انبار به سيستم مالي
 • ايجاد ارتباط بين صدور حواله خروج از انبار و ثبت سند
 • امكان ثبت يك سند براي چندين حواله به صورت اتوماتيك
 • انبار گرداني سيستمي و سريع
 • ثبت اتوماتيك ماليات و عوراض فروش در فاكتور
 • امكان ثبت خريد اماني با فاكتورعددي
 • امكان ثبت فاكتور رقمي براي خريد اماني
 • امكان گزارش گيري متنوع از سيستم خريد، فروش، موجودي انبار
 • امكان گزارش گيري براساس تاريخ (تاريخ صدور حواله، تاريخ صدور فاكتور، تاريخ ثبت در كاردكس)
 • قابليت گزارش گيري آماري براساس مارك كالا و فروشنده يا خريدار
 • گزارش گيري از موجودي و خريدو فروش در بازه زماني
 • صدور حواله مصرف داخل
 • صدور حواله ضايعات و امحا كالا
 • ثبت مرجوعي خريد
 • ثبت برگشت از فروش
 • قابليت تبديل كالا به نوع ديگر(مونتاژ و دي مونتاژ كالا)
 • قابليت تعريف انواع بيمه و درصد سهم مشتري و سازمان براي صدور حواله بيمارستاني
 • صدور حواله بيمارستاني با احتساب سهم بيمه براي مشتري
 • ثبت سوابق به صورت ثبت، تغيير و حذف اطلاعات كاربران در تمام فرمها
 • گزارش گيري آماري براي خريد و فروش
 • قابليت استفاده از ضمائم و پيوستها در ثبت خريد كالا
 • قابليت تعريف انواع روش پرداخت
 • قابليت تعيين روش پرداخت كالا در خريد و فروش در سيستم انبار
 • قابليت تعيين موقعيت جغرافيايي در ثبت خريداران و فروشندگان
 • امكان انجام كليه عمليات سيستم انبار به صورت offline
 • امكان حذف فاكتور خريد و فروش بدون گردش از طريق كاربر ارشد
 • امكان چاپ باركد تكي يا گروهي