سیستم حسابداری چاپ

تقریبا90درصدازنرم افزارهای مالی به دلیل ریشه داشتن دراستانداردهای جهانی حسابداری ازیک الگووتفکرپیروی میکنندوآنچه یک نرم افزارراازبقیه متمایزمیسازدقابلیت های زیراست

1-عدم نیازبه برنامه نویس وامکان تهیه گزارشات به دلخواه مدیریت مالی

نرم افزارطراحی شده این شرکت این قابلیت راداردکه بدون نیازبه برنامه نویسی کدینگ حسابهارابه دلخواه مدیریت مالی ، دربینهایت سطح وبینهایت رقم برای هرسطح کدتعریف نمود

2-امنیت اطلاعات  وداده ها

سیستم امنیت این نرم افزاربصورتی طراحی واجراگردیده که اطلاعات بصورت کدهای امنیتی بین کاربروسروراصلی ردوبدل شده وقابل هک ودسترسی افرادغیرمجازنبوده ودرعین حال هیچ نرم افزارویاسابقه ای برروی کامپیوترکاربران وجودندارد

3-پایداری اطلاعات وداده ها

این نرم افزاردرمحیط اوراکل طراحی وساخته شده به همین علت اطلاعات وپایگاه داده هاازپایداری بی نظیری برخورداربوده به دلیل ضبط داده هادربخشهای مختلف سرورتااین تاریخ حتی یک موردبهم ریختگی درپایگاه داده ها وازدست رفتن اطلاعات مشاهده نگردیده

4-پشتیانی شبانه روزی

طراحی این سیستم بصورتی است که نیازبه حضورکارشناسان درمحل اجرای آن نداشته  وبه همین علت درتمام ساعات شبانه روزوایام تعطیل درصورت بروزهرگونه اشکال احتمالی نسبت به رفع آن اقدام خواهدشد

5-گزارشات متنوع

براساس نیازهای واصله تاکنون گزارشات متنوعی درسیستم موجودبوده که تقریباتمامی نیازهای کاربران رامرتفع میسازددرعین حال درخواست ایجادهرگزارش جدیدبدون پرداخت وجه بلافاصله اجرائی خواهدشد

6-گزارشات وکدینگ یک پارچه

به دلیل ساختاریک پارچه وکدینگ مرکزی منحصربفرداین نرم افزارعلی الخصوص درشرکتهای هلدینگ امکان تهیه صورتهای مالی تلفیقی (تجمیع حسابها)بصورت آنلاین وجودداشته

7-دسترسی آسان ازتمام نقاط ایران وجهان

این نرم افزارقابلیت آن راداردکه ازجای جای کشورواقصی نقاط دنیابدون کوچکترین وقفه ای به آن دسترسی داشته ووروداطلاعات وگزارشگیری  هرلحظه اززمان ومکان راامکان پذیرساخته  است

8-گزارشات منحصربفرد

این نرم افزاربطورمنحصربفردتوانائی تهیه صورتهای مالی ویادداشتهای همراه آنراداشته وشاهکاربی نظیرآن تهیه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده میباشد

9-باتوجه به قانون سلامت اداری مصوب مجلس محترم شورای اسلامی کلیه ذیحسابان ومدیران مالی موظفندظرف یکسال ازنرم افزارهای دارای مجوزشورایعالی انفورماتیک استفاده نمایندکه نرم افزاراین شرکت ازجمله معدودنرم افزارهای دارای این مجوزمیباشد