سیستم حقوق و دستمزد چاپ

در سیستم حقوق و دستمزد بعلت تراکم و استمرار اطلاعات،نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود. اطلاعاتی نظیر نرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه هایی نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تامین اجتماعی که در طول سال، قوانین آن ثابت می باشد را بهتر است در حافظه کامپیوتر ذخیره نمود. با استفاده از این اطلاعات، می توان محاسباتی مانند حقوق و یا دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز درآوردن سابقه هر کارمند و کارگر را به طور الکترونیکی انجام داد.

از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد بعمل آید.از سوی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گردآوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلو گیری از پرداخت به افراد واهی و سایر انواع سوء استفاده ها فراهم نماید.

جذابيت بهره‌جويي از نرم‌افزارهاي مالي زماني نمود پيدا مي‌كند كه لازم باشد محاسبات پيچيده‌اي در كوتاه‌ترين زمان ممكن و با پرهيز از هرگونه خطا صورت گيرد. محاسبه‌ي حقوق و دستمزد كاركنان در سازمان‌ها و موسسات دولتي و غير دولتي نمونه بارزي از همين محاسبات زمان‌بر است كه مسئولين مالي هميشه درگير آن هستند.
نرم‌افزار حقوق و دستمزد جهان فرداي رايانه به گونه‌اي طراحي شده كه مي‌تواند تنوع قوانين جاري و رويه‌هاي حاكم در محاسبه‌ي حقوق و دستمزد كاركنان را به شايستگي پوشش داده و با ارتباط تنگاتنگ خود با سيستم  حسابداري مالي امكانات و تسهيلات كارآمدي را در اختيار مديران قرار دهد.

ويژگي هاي سيستم حقوق و دستمزد جهان فرداي رايانه:

 • ثبت ونگه داري اطلاعات حقوقي و احكام پرسنلي
 • انواع استخدام و همكاري
 • تعريف چارت سازماني، سطوح سازماني، واحد هاي كاري ،گروه هاي شغلي و ...
 • معرفي عوامل حقوقي شامل مزايا، كسورو كاركرد به صورت پارامتريك
 • صدور احكام  به صورت فردي و گروهي
 • تعريف گروه هاي حقوقي با عوامل حقوقي متفاوت
 • ثبت ونگه داري اطلاعات ماهانه
 • دريافت اطلاعات حضور و غياب كاركنان از دستگاه كارت‌زني
 • نگهداري اطلاعات كاركرد، مزايا و كسور در مقاطع ماهانه
 • پرداخت وام و مساعده به كاركنان
 • انواع وام و شرايط اعطاي وام به كاركنان
 • ثبت و محاسبه فوق العاده ماموريت
 • نگهداري سوابق كسر و تعديل اقساط و اصلاحات آن
 • افزايش سالانه عوامل ثابت حقوقي بصورت فردي و گروهي
 • انجام محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد براساس گروه هاي حقوقي
 • معرفي قوانين ، روش‌ها، پارامترها و فرمول هاي محاسباتيِ عوامل حقوقي
 • اطلاعات استخدامي مربوط به حقوق از جمله نوع بيمه و ماليات كاركنان و شعب مربوط به آنها
 • ثبت اطلاعات تجميعي براي پياده‌سازي نرم‌افزار مانند درآمد، درآمد مشمول ماليات، مانده مرخصي و...
 • محاسبه ماليات جدولي بر اساس درآمد سالانه به دو روش تعديل ساليانه و ماهيانه و نيز محاسبه ماليات درصدي
 • محاسبه كاركردهاي معوقه، ذخيره سنوات، بازخريد مرخصي، هزينه و ذخيره‌ي عيدي و پاداش و ...
 • صدور اسناد حسابداري
 • ايجاد ديسكت بيمه و ديسكت بانك
 • ليست و فيش براي انواع پرداخت‌ها (بين ماه، عيدي و بازخريد مرخصي و سنوات)
 • گزارش هاي مربوط به حقوق، بيمه و ماليات متناسب با نيازهاي خاص
 • گزارش اطلاعات ثابت و متغير كاركنان (تغييرات مباني حقوق، اضافه‌كاري و ساير عوامل
 • گزارش‌هاي حسابرسي براي دوره‌هاي زماني مشخص

امكان ساخت فايل اكسل از گزارشات و فرم هاي ساخت شده