سیستم بیمه گری چاپ

سيستم بيمه گري كه در گروه نرم افزار هاي پزشكي قرار دارد براي مديريت اطلاعات مرتبط بار اطلاعات بيمه شده ها و بيمه گذار ها (كار فرمايان) طراحي شده است.كليه اطاعلات مربوط به بيمه شده ها و عائله انها وارد سيستم شده پس از كنترل و صحت اطلاعات ان و رد شدن از قوانين كنترلي با توجه به قوانين ريالي بدهكاري و بستانكاري بيمه شده و  بيمه گذار ثبت و درنهايت  صدور دفترچه بيمه ويا كارت هوشمند انجام مي شود.نيز پس از اتمام اعتبار دفترچه عمليات هاي تعويض و المثني انجام ميشود .به سبب متمركز بودن اطلاعات تجميع اطلاعات و اعمال قوانين كنترلي و ريالي و صورت حساب ها بصورت لحظه اي قابل اجراست .از ديگر مزاياي اين سيستم عمليات تعويض با استفاده از تلفن گويا و ارسال از طريق پست مي باشد .

اهم فعاليت هاي سيستم بيمه گري:

  • صدور اوليه دفترچه يا كارت
  • تعويض دفترچه يا كارت
  • صدور المثني دفترچه يا كارت
  • نگه داري امار ملزومات دفترچه نظير كاغذ و سربرگ
  • نگه داري اوراق دفترچه بازگشتي به سازمان
  • عمليات تعليق و رفع تعليق
  • جريمه تخلفات
  • ثبت بدهكاري و بستانكاري بيمه شده ها
  • گزارشات متوع از اطلاعات فوق