سیستم شرکتها چاپ

سیستم شرکت ها برای ثبت اطلاعات مربوط به ثبت شرکت و همچنین ثبت صورت جلسات مجامع شرکت مورد استفاده قرار میگیرد.

از ویژگی های مربوط به این سیستم میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • ثبت انواع جلسات و ثبت انواع فرم ها ی خام جلسات شرکت
  •  ثبت افزایش سهام /سرمایه
  • ثبت کاهش سهام / سرمایه
  •  ثبت انتقال سهام
  •  ثبت انحلال شرکت
  •  ثبت تغییر نوع سهام
  • ثبت تغییر اطلاعات شرکتها
  • ثبت پرداخت مبلغ تعهدی سهامداران

انواع اظهار نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه ، تقاضا نامه و برگه سهام در این سیستم قابل تهیه میباشد.

همچنین در کارتابل میتوان ترتیب تایید صورتجلسات توسط کاربران را تعیین نمود.