پشتيباني شبكه چاپ

- طراحی و راه اندازی Network cabling & passive infrastructure h ا--- NCPI

- طراحی و راه اندازی active infrastructure / ا-- Anti virus & Fire wall , UTM Configuration ,router & switch configuration , DC , ...

- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری زیر ساخت شبکه

- ارائه مشاوره فنی

- فروش تجهیزات شبکه